Articles | KTZ | EBC

Pa hihna a Pathian pomtak Biakna

I Kor. 4:15-17. “Khrist ah heutu singkhat nei mahle uchin Pa zaw tampi na neituan kei uhi. Ken Khrist Jesu ah, Tanchin Hoih in ka hon nei ahi. Huai ziak in, ka omdan zui ding in ka hon ngen ahi. Huai ziak in, Timothi, Toupa a ka ta deihtak leh muanhuai, na kiang uah ka hon sawl ahi...”

PA HIHNA LEH DINMUN:
1. PATHIAN TUH “PA” CHIH AHI: “Pa” tengteng kipatna bul Pathian ahi. “Eite ading in bel Pathian khat kia “PA” a om, Amah kiang a kipan bangkim a pot a, eite leng Amah adia om i hi…” (IKor.8:6) “PA” khat kia a om, “Van a Pa”. I vek un Pa khat i nei, Pathian khat in honsiam i hi (Mal.2:10)

2. “PA”, SUANGTU AHI: Sadan ah, tate ading in Pa tuh suangtu ahi (Jer. 35:8-10). Adam siamtu Pathian ahi. Adam in Kaina leh Abel suang hi. Huchi bang in Pa apan in tate a hong piang uhi. Huchibang in Khalam a honpi/hon suangtute tuh i Pa ahi uhi. Paul in “Khrist ah heutu sangkhat nei mahle uchin Pa zaw tampi na nei tuan kei uhi. Ken Khrist ah Tanchin hoih in ka hon nei ahi (IKor.4:15) a chih in Paul, khalam ah Korinth Saptuamte suangtu Pa ahih dan gen ahi. Timothi leng, Paul chialpina pan piangthak ahi dia “Ginna a ka ta taktak Timothi” a chi hi (I Tim.1:1). Hon suangtu Pate i zahtak in a thu i man ding ahi.

3. INKUAN A LUPEN “PA” AHI”: “ Pasal peuhmah lutang Khrist ahi a, numei lutang pasal ahi, Khrist lutang Pathian ahi chih na theih uh ka deih hi (IKor. 11:3; Eph. 5:23). Pathian in pasal inkuan a heutu (Lu) din a bawl a, Pasal tuh Zi Lutang ahi (Eph. 5:23). Pasal in Khrist a ensak a, zi in Saptuamte a ensak hi. “Lutang” in Thuneihna, Makaitu hihna a gen hi. Pasal in insung ah thuneihna leh makaihna mohpuakna lian nei hi. Hiai Lu hihna thuneihna Pathian in pasal tung a ana piak Zi leh tate makaihna leh vaisai ah pitu ahih ding ahi.(Gen.3:16). Zi leh tate’n Pathian in Pa “Lu” dia a piak a pom kei ua, a thuman kei ua, a zahtak kei ua leh Pathian zahlouhna leh a vaihawm dan nialna ahi. Naupangte’n Nu leh Pa zahtak a, thuman uh Pathian thumanna, Pathian zahna ahih bang in Insung a Pa “Lu” hihna bang tak a zahtakna leh a thunuai a kitahlutna tuh Pathian deihdan ahi a, inkuan pai ding dan tak zuihna ahih man in Pathian kipahna leh pomtak biakna ahi. Pa thuneihna/makaihna nuai a om inkuan, Insung nuam, kituak leh kipak inkuan ahi. Himahleh Pa Lu hihna thuneihna zahlou, thulaklou, thumanlou innsung, insung kisia, kithutuak lou, kithumanlou insung ahih man in inkuan nuam ahi thei kei hi. Pa in Lu hihna bang mohpuakna lalou, Zi in Pasalte Lu ahihna pomlou, zahna pelou insung ah tate’n pa zahlouhna, thusimlouhna, a thumanna tasam deuh uh abang hi. Pa zahlouhna insung insung kituak lou ahi deuh tangpi uhi. Naupangte lungtang a Pathian thu hilh a om chiang ua, a ngaihtuahna ua om masa tuh a Pa uh ngaihtuah pah uh ahih man in Pa in insunga Lu hihna thuneihna leh makaihna, itna leh zaidohna toh Khrist Lu enkawm a i pi a i kep ding ahi.

4. PA INKUAN ADIN “VAKTU” LEH “KEMTU” AHI: Pathian in Pa hihna ah Inkuan kemtu leh vaktu din ahon bawl hi. Insung mite ading nek leh tak silh-le-ten, vanzat poimoh tuamtuam ngaihtuah leh kaih khawm Pa mohpuak ahi. Himahleh a inkuanpihte ngaihsak lou, kem lou leh vak lou in ginna a zuausan a, ginglou mi sang in a gilou zaw hi a chi hi.(I Tim.4:8) Pathian in na inkuan mohpuakna nang khut ah akoih a, midang khut ah koihlou hi. Pasal in a Zi salam leh khalam ah deihthoh tak in a kem in a vak ding ahi. (Eph.5:28-29). Pasal in a Zi, nek-le-tak zonna ah a makaih in, nat leh sat hun ah a kem ding ahi.

5. PA PEN PASAL (HUSBAND) AHIHNA: Pasal ahihna a mohpuakna masa zite chiat it dia thupiak ahi (Eph. 5:25). Bangchi bang a it ding? Khrist in Saptuamte a it a, a sik ua a kipiak bang leh amah a ki-it bang in a Zite a it ding ahi (Eph.5:25, 28,33). Pasal ten amau Zite chiat, bangmah ngiat omlou itna (Unconditional Love) leh kipumpiak itna (Sacrificial love/Agape love) a it ding Pathian deihdan ahi. Na Zi kiang a kon it mahmah na chih hun bang tan a sawt ahita a? Numei a din thil houtak leng poimoh ahi chih thei in. Thil lian thamlou himahleh zak nuam mahmah – kon it chih kampau, bang kon hihsak thei dia? chiin na itna ensak in. Pathian it a jite it ding bang tak a itna Pathian pomtak biakna ahi. Pathian hon deihna bang in Zite i it ding bang tak in i itna hia?

Na Zi ading in thilphal mi hi in: Na ki-it, kingaih lai ua amah adia it neilou a, na thilphal bang in amah adin kipezou in.

Na Thuchiam ah muanhuai in: Kiten ni a “sihna in hon khen masiah” chi a Pastor mai a ginom dia kitenna thuchiam bawl Pastor mai chauh hilou in Saptuam mite theihpihna toh Pathian mai a kitenna thuchiam ahih man in zahtak mahmah a, i ginom ding ahi (Heb. 13:4). Sihna loungal bang ziak peuh a kikhen phal hilou ahi, Pathian zopsa mihing in khen kei heh. “Zi in a pasal khen kei hen”… “Pasal in a Zi ma kei hen” chih ahi.(Mat. 19:3-6. I Kor. 7:10,11).

6. INKUAN SUNG A PA MOHPUAKNA”: Pa insung/inkuan ading in kamsang (Zawlnei) leh “Siampu” ahi. Kamsang nasep ahihleh Pathian thu mite theihsak/sinsak ahi. Hiai Pa hihna ziak a mohpuak ahi. Sinsakna a Zi leh a tate apiak ding Pa mohpuak ahi. Diut.6:4-9 “...Na tate uh phatuamngaitak in na sinsak ding uh...” “Nou, Pate aw, na tate uh hihthangpai kei unla, Pathian thuzohna ah leh hilhna ah kem zaw un” (Eph.6:4. I Kor. 14:34-35). Pa Zawlnei ahihman in Pathian Thu a sin a, a sim a, a Zi leh tate a hilh ding ahi. Insung a Pa Siampu ahihman in Siampu nasep kithoihna a lan in Insung a makaih ding ahi. Pa in khalam biakna insung makaih louh ziak in insung ah nu makaih ngai inkuan tampi omta hi. Pa hihna ziak a hih ngei ngei ding mohpuak ahi. Noa in “Pathian ading in maitam a bawl...” (Gen.5:20). Jakob in a inkuanpihte Bethel ah maitam a dohpih, “I thou ding ua, Bethel ah i paitou ding uh, huchiin, ka lungzin lai a hon dawng, ka paina a ka kiang a omzel Pathian ading in maitam ka doh ding hi” (Gen.35:2-3). Job in niteng in atate din Pathian kiang thillat a lan: “mi a sawl a, amaute ahih siang thou a, zingsang beltak in a thou a, avek ua zah dungzui in halmang thil latte alan; Job in lah ka tapaten, thil a hihkhial un, a lungtang un Pathian a gensia uh ahi thei hi a chi a” (Job 1:5). Inkuan biakna niteng a nei in, Laisiangthou sim khawm in, thumna hunte zang in Zi leh tate Pa in a makaih in na neihpih gige hia?

Pa in amah mimal a Pathian toh kizopna hoihtak leh kithuahna niteng a a neih gige ding ahi. Pathian aw za a, a deihdan thei a, thumang tak a hinkhua a a zuih ding Kamsang leh Siampu hih ding ahi.

7. PA, SINSAKTU HOIH AHI: Pa hihna ah insung mite adia Sinsaktu hoih leh masa pen ahi. Margaret Thatcher in “Ka lohchinna tengteng leh tu dinmun a ka din theihna ka pa ziak ahi” a chi hi. Athu kia a gen hilou in hinna leh gamtat leh thilhih ah tate adia sinsaktu Pa i hih ding ahi. Na tate bang bang na sinsak a? Toupa thuzohna leh hilhna ah tate na sinsak hia? Pathian thutak leh diktatna insung a sinsak ahih kei leh khovel in sinsak ding ahau lua a, asinsakna zui ngal ding uhi. Insung a Pathian thutak na sinsak kei leh amau thil dang sinkhat nei khin uh ahih man in, a sin bang un a hong khanglian ding uhi. Paul in Korinth Saptuamte kiang ah, Khrist Jesu ah Tanchinhoih a, na Pa uh ka hih man in ka omdan zui ding in kon ngen ahi (I Kor. 4:16) a chih bang in na tate’n na omdan, gamtat leh thilhih bang hon zuih ding na deih hiam? Tu lel a na hindan/thilchin leh omdan bang bang na tate zuih dia sinsakna pia (Practical/Action) hih dan theih ding ahi. Naupang khat in a pa khekhap sik in a pa nung aguk zuih a, a pa’n anung lam a etleh a tapa in a sikna nung sik in azuih amu a, atapa kiang, inn ah kik inla hon zui ken a chih leh atapa in “Pa, paizel in, na khekhap hon zui ka hi” chiin a dawng hi. A Pa Office a tun phet a, niteng a ahih bang in a zu thawl ahon lakhia a, dawn dia a hong kisak leh a tapa thugen, “Pa, paizel in, na khekhap hon zui ka hi” chih a bilkha ah a hong ging chiaichiai a, a hong kingaihtuah a, ken hiai thil hihleng ka tapa inleng hon zui ding ahihleh “hiai zu dawn ka tawpsan ding” chi in huai ni akipan zu dawn a tawp hi. Pate, tate sinsaktu hoihpen i hih man in i hinkhua ah i tate zuih dia na deih bang in siangthouna leh diktatna hinkhua sinsak din athak in i kichial ahi. Pa hihna a Pathian pomtak biakna i chih thildang hilou in Pa Piangthak diktak in Pathian Thu pansan a kigente atak gam a zui a, i gen leh thilhih bang a hinkhiatna Pathian pomtak biakna ahi. Ettontak, zuihtak Pa hithei chiat ding in Toupa’n simtute tengteng hon vualzawl chiat hen.

CONTACT DETAILS

Headquarter
Evangelical Baptist Convention
P.O. Box - 6
Dorcas Hall
New Lamka - 795 006
Churachandpur
Manipur, India


Phone: +91 8259014118
Email: [email protected]
Locate us

MINISTRIES

© 2019 Evangelical Baptist Convention. All Rights Reserved. Designed & Maintaines by 🔵🔴⚪ EBCMedia